• KONGREGACE SESTER NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI
  • +420 387 427 963

Historie kongregace

KONGREGACE SESTER NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI

Sám název kongregace zrcadlí zásadní poslání - úctu k Nejsvětější Svátosti. Druhým pilířem je úcta k  Neposkvrněné Panně Marii.


Historie
Kongregace byla založena na svátek sv. Jana Nepomuckého 16. května 1887. Založila ji Kristiána Šebestová, řeholním jménem Marie Magdalena.
Narodila se 8. března 1855 v Praze, kde také působila jako učitelka. Koncem roku 1884 se přestěhovala do Českých Budějovic a od 1. ledna 1885 zde začala učit na obecné dívčí škole. Brzy založila mariánský spolek, jehož členky se společně modlily, vzdělávaly v náboženských otázkách, ale také společně chodily do přírody. Některé z členek tohoto mariánského spolku se staly prvními sestrami nově založené kongregace.

Touhou Matky M. Magdaleny při zakládání Kongregace byla služba církvi a záchraně duší. 
Prostředkem k tomu mělo být:

  • posvěcení členek Kongregace - věrná služba před eucharistickým Pánem - modlitba chval, díků a proseb a smírné oběti za všechny lidi, za celý svět;
  • doprovázení lidí na počátku a na konci jejich života  - výchova a vyučování dětí a mládeže; všestranná péče o nemocné a staré občany;
  • zhotovování bohoslužebných rouch a dalších potřeb k liturgii.

V Českých Budějovicích postupně vyrostly školy všech stupňů – od mateřské školy, přes obecnou a měšťanskou školu, gymnázium až po učitelský ústav. Sestry také pořádaly kurzy šití a vaření. Ze zhotovených parament dýchala láska k Bohu. Sestry věrně držely „stráž“ před vystavenou Nejsvětější Svátostí… V jižních a východních Čechách a na Moravě sestry postupně otvíraly mateřské školy a starobince (dnešní domovy seniorů a domovy pro lidi se zdravotním postižením). I do klášterního domu v Českých Budějovicích přijala hluchoněmé dívky, které nikoho neměly a nebyly schopné se o sebe postarat. 
Protože se šlechetné srdce Matky M. Magdaleny snažilo ze všech sil umenšovat tělesnou i duševní bídu širokého okruhu bližních, získala si přízeň chudých lidí, kteří ji nazývali jménem „Matka chudých“.
V roce 1898 vznikla ve Svatém Kameni (Maria Schnee) první filiálka.
26. června 1904 byl posvěcen kongregační kostel Božského Srdce Páně.
Přetěžké začátky zdolávala Matka Magdalena hrdinsky s nezlomnou důvěrou v Boží prozřetelnost. Její dílo utěšeně, byť nejednou i v slzách, rostlo a zrálo na výsluní Boží lásky a brzy přinášelo krásné plody i po její, všemi oplakávané a pověstí svatosti ozářené smrti, dne 3. února 1924.

V roce 1933 dostala Kongregace od sv. Otce Pia XI. Dekret prvního papežského schválení.
12. dubna 1948 potvrdil sv. Otec Pius XII. definitivní schválení.

Před rokem 1950 působily sestry ve 27 domech v Čechách a na Moravě.

Za války, ve čtyřicátém roce, byly některé mladé sestry odvezeny do Hradce Králové, kde pracovaly v nemocnici, některé pracovaly u parament, která sem byla částečně přeložena. Sestry, původem z Polska a z Německa, se musely vrátit do svých zemí.

V roce 1950 byly sestry z mateřince odvezeny do továren, kongregační školy byly zestátněny a výroba parament v Českých Budějovicích zastavena.

Když se sestry po čtyřech desetiletích do mateřince vrátily, bylo nutno opravit kostel, klášter i nově zřízenou církevní mateřskou školu.

V následujících letech bylo možné setkat se se sestrami, kromě mateřince v Českých Budějovicích, i v Anenské Studánce v tehdejším Ústavu sociální péče, v charitním domově pro staré sestry, v domově důchodců v Černožicích u Hradce Králové, v domově důchodců v Žirči u Dvora Králové a na arcibiskupství v Praze a na biskupství v Českých Budějovicích.

 

A jaká je současnost? 
V současnosti žijí sestry v mateřinci, na českobudějovickém biskupství, v Domově u studánky v Anenské Studánce u Lanškrouna a Domově sv. Josefa v Žirči u Dvora Králové nad Labem.

Církevní mateřskou školu navštěvuje 85 dětí. Jedna sestra zde pracuje jako učitelka, ostatní pedagogičtí pracovníci jsou civilní. 
Kromě toho vedou sestry Misijní klubko, ve kterém se scházejí i děti starší. Podpora misijního smýšlení u dětí a mládeže a zapojení do misijní činnosti byla také jedním z úmyslů zakladatelky naší kongregace.
V klášterní budově provozujeme i dnes paramentní dílnu. Kromě církevních textilií jsou zde zhotovovány i jiné textilie, obecní, hasičské nebo spolkové prapory.
V „Domově u studánky“ se sestry věnují lidem s mentálním postižením
Další sestry také vypomáhají v „Domě sv. Josefa“ – v charitním lůžkovém zdravotním zařízení pro nemocné s roztroušenou sklerózou.
Dvě sestry pracují na českobudějovickém biskupství.

 

Duchovní poslání     
Sestry se snaží vykonávat svou práci ve spojení s eucharistickým Pánem, denně adorují před vystavenou Nejsvětější svátostí - zde čerpají sílu naplňovat v lásce své poslání, zde předkládají i starosti těch, se kterými se setkávají, modlitbou také podporují činnost těch, kteří „jsou v terénu“. Podávají smír za hříchy, obětují se na úmysly Svatého otce…