• KONGREGACE SESTER NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI
  • +420 387 427 963

Historie kostela

Svorníkem klášterních budov je kostel zasvěcený Božskému Srdci Páně. Stavbu kostela provedl stavitel Jan Jakub Stabernak. Základní kámen kostela byl položen 24. května 1903. Svěcení kostela se uskutečnilo 26. června 1904. Interiér kostela je v pseudobarokním slohu. Pozadí oltáře tvoří obraz, který představuje zjevení Božského Srdce Páně sv. Marii Markétě Alacoque, zhotovený a darovaný mistrem Martinem Matoušem z Prahy. Nad oltářem apsidu uzavírá krásná freska – „eucharistické nebe“: na zlatém podkladě je vyobrazen obětní stůl s vystavenou Velebnou Svátostí. Z obou stran se klanějí tito světci: vpravo stojí sv. Alfons, sv. Ignác, sv. Benedikt, sv. Jan Nepomucký, před nimi klečí sv. Pius X., sv. Antonín Paduánský a sv. Václav.Na protější straně stojí světice: sv. Magdalena Barat, sv. Gertruda, sv. Maří Magdalena, sv. Klára, před nimi klečí sv. Anežka Česká, sv. Ludmila a sv. Kateřina Alexandrijská, patronka studujících. Po návratu sester do Českých Budějovic musel být kostel opraven. Byla vyměněna střecha, zhotovena nová věž, okna i fasáda. Došlo i na výměnu varhan. Nové varhany stavěl pan varhanář Vladimír Šlajch z Borovan a dne 15.5. 1999 byly varhany požehnány Jeho Excelencí biskupem Antonínem Liškou. Varhany mají 1338 píšťal.Zvon, který se ve věži zachoval, byl taktéž ve špatném stavu. Po opravě byl dán do provozu. V roce 2002 bylo do věže zavěšeno osm zvonků - zvonkohra. Do provozu ji uvedla firma pana Pernera z Pasova. Zvonky zvoní melodii každý den, a to od 7.00 hodin do 19.00 hodin střídavě po jedné hodině Sanctus ze mše andělské a melodii Ave Maria (lurdské). V neděli se tato zvonkohra rozeznívá taktéž každou hodinu, ale papežskou znělkou „Kristus vítězí, Kristus kraluje...“.Kostel Božského Srdce Pán? byl prohlášen za nemovitou kulturní památku Rozhodnutím Ok ONV České Budějovice, číslo jednací 894/87-PP-Bt ze dne 17.12. 1987 ve smyslu zákona číslo 20/1987 Sb. a v ústředním seznamu nemovitých kulturních památek je veden pod rejstříkovým číslem 5739.

Kongregace sester Nejsvětější svátosti byla založena 16. května 1887 Matkou M. Magdalenou Šebestovou. Již od prvopočátku založení snaha Zakladatelky byla, aby klášter měl svůj kostel. Záměr se uskutečnil na svátek Panny Marie – Pomocnice křesťanů 24. května 1903 – požehnání základního kamene. Kostel byl zasvěcen Božskému Srdci Páně. Výška kostela je 26 m, šíře 10 m a délka 24 m. Konsekrace nového kostela byla 26. června 1904. Dne 1.11. 1903 na svátek Všech svatých byly do věže kostela zavěšeny dva zvony. Byly v tónině A-mol. Jeden zněl tónem – a – druhý – c – . Jména dostaly podle dárců. Větší zvon Martin daroval Otec biskup Martin Říha, menší zvon Karel podle dárce Karla Müncha. První světová válka brázdila hluboké stopy zranění. Došlo i na odebrání zvonů k válečným účelům, a tak se stalo, že 24. března 1917 nám byl odebrán zvon Karel. Zvon Martin zatím zůstal. V roce 1937 při výročí 50 let Kongregace byl místo zvonu Karel pořízen zvon nový pod jménem Magdalena. Oba tyto zvony poprvé společně vyzváněly 10. května 1937. Psal rok 1939  a opět začala válka.  Pro nedostatek materiálu k válečným účelům byly opět zabavovány zvony. Došlo i na naše oba zvony. Po ukončení 2. světové války v roce 1945 Kongregace postupně obnovovala svou činnost, která ve válečné době byla potlačena. V roce 1947 Kongregace začala opravovat kostel. Oprava byla dokončena v roce 1948. Při této opravě byl pořízen zvon, který posvětil pan biskup Josef Hlouch. Bylo to na svátek Nanebevstoupení Páně dne 6. května 1948. Zvon obdržel po panu biskupovi jméno Josef. Kmotrou zvonu byla paní Hrušková.Dne 31. srpna 1950 byly sestry z kláštera odvezeny přistavěnými autobusy, a to při večerní adoraci v kostele. Vyhnanství sester trvalo 40 let. Po nečekaném návratu v roce 1990 se sestry opět ujaly obnovy kostela a kláštera. Věž kostela musela být vyměněna, protože hrozilo nebezpečí zhroucení. Zvon Josef nebyl funkční, protože měl puklé srdce. Při této rekonstrukci Kongregace nechala do věže zhotovit zvonkohru, která má osm zvonků z vysoce kvalitního bronzu. Současně bylo vyrobeno nové srdce do zvonu Josef. Nové srdce a zvonkohru vyrobila firma pana Rudolfa Pernera z německého Pasova. Zvon Josef a zvonkohra byli dáni do provozu dne 15. května 2002. Zvon Josef váží 200 kg, zvonkohra 300 kg. Zvon Josef je zapojen na elektrické ovládání – pohon, malé zvonky prostřednictvím počítače. Melodie nahrál pan profesor Karel Fráňa. Zvon Josef zvoní každý den v poledne ve 12.00 hodin. Zvonkohra se rozeznívá denně každou hodinu od 7.00 hodin do 19.00 hodin. Melodie se střídají následovně: pondělí až sobota střídavě od 7.00 hodin ráno Sanctus (jehož melodie je vzata z Missi de Angelis) a následující pak hodinu zaznívá lurdské Ave, takže v 19.00 hodin končí opět  melodií Sanctus. V neděli zvonkohra vyzvání každou hodinu ve stejné době jako ve všední dny „Kristus vládne, Kristus vítězí...“ Kéž místo, ze kterého každou hodinu je vysílána vzpomínka a pozdrav Nejvyššímu a Matce Boží udělí všem ochranu a požehnání.